Hot News :

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารโรงจอดรถเพื่อเป็นอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

วันอังคาร, 19 พฤษภาคม 2563 15:33
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารโรงจอดรถเพื่อเป็นอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ