สำนักงานปลัด

นายสุรบดินทร์ อินทะเสน

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานเทศบาล

นางสาวนพมาศ อุพันทา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา ใจอารี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิริพร งอกเงิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สิบเอกธเนศพล บุรินทร์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

-นางสาวปุญญิสา พิลากุล-

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางทาริกา คำเชิด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววิภาพร ไชยวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวไพรวรรณ อินทมาตย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางคนึงนิตย์ ลือชา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายวิษณุ แสงสุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมพงค์ ห่อนิล

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรพล อะเรืองเพชร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)

นายสุรศักดิ์ ทองจันทร์

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายวิฑูรย์ หารสาร

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายสำเภาทอง ภาระวงศ์

คนสวน

นายประมวล ไชยวรรณ

ภารโรง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ