ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงคัดแยกขยะอินทร์/ขยะเปียก และติดตั้งขยะภายในครัวเรือน ในระหว่าเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปลียก พร้อมติดตั้งในครัวเรือนตำบลบุ่งมะแลง และมีการดำเนินการดังนี้ 1 มีกรออกรณรงค์ให้มีความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์/ขยะเปียกและการจัดทำถงขยะ จำนวน 13 หมู่บ้าน 2.มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการติดตั้งถังขะเปียกในหมู่บ้านให้ครบทุกครัวเรือนในตำบลบุ่งมะแลง คิดเป็น 100% 3.แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง จดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน{gallery}jeab1{/galley}
โครงการฝึกอบรมอบส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เด็ก/เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการและสตรีตำบลบุ่งมะแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลากลางบ้านบุ่งมะแลงใต้ หมู่ที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยได้นำสุนัขและแมวมาทำหมันและฉีดวัคซีนปัองกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบุ่งมะแลง ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง
โครงอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบุ่งมะแลง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ สวนป่าท่าหินสอ

         เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วไป

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ได้ออกตรวจสภาพสถานประกอบการด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณืระบบกำจัดหรือบำบัดน้ำเสียและอื่นๆของสถานประกอบการในสถานที่เทสบาลตำบลบุ่งมะแลง
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ