อบรม โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ "หลักสูตร ตัดเสื้อสุภาพบุรุษ (เสื้อซาฟารี")

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ " หลักสูตร ตัดเสื้อสุภาพบุรุษ (เสื้อซาฟารี) ในระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐานของรัฐ ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานตลอดจนการเข้าถึงบริการภาครัฐของแรงงานนอกระบบฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนจำนวน 50 คน วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง (ตัดเสื้อสุภาพบุรุษ (เสื้อซาฟารี) ณ กลุ่มอาชีพแปรรูปผ้าบ้านโนนกุหลาบ หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี - กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ