Hot News :

โครงการรณรงคัดแยกขยะอินทร์/ขยะเปียก และติดตั้งขยะภายในครัวเรือน

โครงการรณรงคัดแยกขยะอินทร์/ขยะเปียก และติดตั้งขยะภายในครัวเรือน ในระหว่าเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปลียก พร้อมติดตั้งในครัวเรือนตำบลบุ่งมะแลง และมีการดำเนินการดังนี้ 1 มีกรออกรณรงค์ให้มีความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์/ขยะเปียกและการจัดทำถงขยะ จำนวน 13 หมู่บ้าน 2.มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการติดตั้งถังขะเปียกในหมู่บ้านให้ครบทุกครัวเรือนในตำบลบุ่งมะแลง คิดเป็น 100% 3.แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ