Hot News :

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง จดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน{gallery}jeab1{/galley}
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลากลางบ้านบุ่งมะแลงใต้ หมู่ที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยได้นำสุนัขและแมวมาทำหมันและฉีดวัคซีนปัองกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก
ในวันที่ ๕ กรกฏาคม 2562 โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ได้ออกดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบุ่งมะแลง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

         เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วไป

     เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล เรียกประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อรับมอบนโยบาย ควบคุม ติดตาม รับฟัง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และกำหนดแนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหา เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

     เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2561 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เดินทางไปร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันจักรี (6 เม.ย. ของทุกปี) ตรงกับวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ณ หอประชุม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และชาวตำบลบุ่งมะแลง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบตาม โครงการบุ่งมะแลงร่วมใจรักษาความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ