ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรที่ฝึกอบรม ประกอบด้วย การทำน้ำพริกกากหมู การทำไส้กรอก การทำแหนมหมู การทำน้ำพริกปลาดุก และการทำหมูฝอย มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน งบประมาณในการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนา ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทุกๆคน ได้ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ พื้นที่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ " หลักสูตร ตัดเสื้อสุภาพบุรุษ (เสื้อซาฟารี) ในระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐานของรัฐ ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานตลอดจนการเข้าถึงบริการภาครัฐของแรงงานนอกระบบฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนจำนวน 50 คน วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง (ตัดเสื้อสุภาพบุรุษ (เสื้อซาฟารี) ณ กลุ่มอาชีพแปรรูปผ้าบ้านโนนกุหลาบ หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี - กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้ดำเนินการฝึกทักษะฝีมือ หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในระหว่างวันที่ 12 - 19 กรกฎาคม 2564 ณ สวนป่าท่าหินสอ บ้านบุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 20 คน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โครงการย่อย : ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระสู้วิกฤติ COVID-19 รุ่นที่ 9 หลักสูตร "การเพาะเห็ดนางฟ้า" ในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มว่างงาน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผุู้ดูแลคนพิการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมฯ
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ประกาศสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง และนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งมะแลง ในวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำลบุ่งมะแลง
เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ