Hot News :

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดเวลารับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

     เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดเวลารับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ปรชาชนทราบ กำหนดเวลาการรับชำระภาษีโรงเรียน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ การจดทะเบียนพาณิชย์ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ