Hot News :

ประกาศ เรื่อง เผยแพ่รแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 ขออนุมัติกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

      ด้วย ด้วย เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ เรื่อง เผยแพ่รแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 ขออนุมัติกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ต่อสภาเทศบาลบุ่งมะแลง ไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายการกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เทศบาลบุ่งมะแลง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั้วกัน...

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ