Hot News :

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม (กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม บ้านบุ่งมะแลงเหนือ)

     วิถีชีวิตดั้งเดิมชาวบ้านบุ่งมะแลงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายเพื่อนำผ้ามาทำเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกายภายในครอบครัว ต่อมาส่วนราชการต่างๆ ได้มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองของไทย จึงได้รวมกลุ่มกันทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ากาบบัว เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้

     ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549 สมาชิก 7 คน ได้รับการสนับสนุนทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งมะแลง เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยได้จัดหาผู้ชำนาญการด้านการทอผ้ามาฝึกสอนเพิ่มเติมให้แก่กลุ่ม มีนางสมบูรณ์ สุวรรณา เป็นประธานกลุ่มคนแรกจนถึงปัจจุบัน และส่วนราชการต่างๆ ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การขอ มผช. การขอสนับสนุนงบประมาณ จนปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ จนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้สาธิตการทอผ้าให้กับผู้สนใจ

     กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ตั้งอยู่ที่ 211 หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งมะแลงเหนือ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร. 087-2465676 นางสมบูรณ์ สุวรรณา และ นางไสว หาทวี สินค้าของกลุ่มจัดจำหน่าย ตามงานเทศกาลต่างๆ งาน OTOP ในพื้นที่อำเภอ จังหวัด และต่างจังหวัด, ร้านอุบลกาญจน์ไหมไทย อำเภอเมืองอุบลราชธานี และ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ