Hot News :

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

ด้วยเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ