Hot News :

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

ด้วยเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ได้ให้ความเห็นชอบผ่านร่าง แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) แล้วนั้น

. เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 24 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง จึงประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ